خدمات

طراحی

طراحی و مهندسی قطعات

ساخت

ساخت قطعات سنگین

تعمیر و نگهداری

نصب و تعمیر تجهیزات

کارهای اخیر